Heb je nog vragen?

Ons support team is bereikbaar tot 18:00 uur

Onze privacyverklaring.

i45 BV (hierna: “i45” of “Wij”) verwerkt Persoonsgegevens en streeft ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw Persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). In deze Privacyverklaring beschrijven Wij wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

Om de informatie overzichtelijk te houden, is ieder onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. Eerst ziet u een samenvatting op hoofdlijnen. Als u meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u die vinden door te klikken op de link 'meer details’

Wij hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring leest u hoe u dit kunt doen

Wij raden u aan om ook onze aparte Cookieverklaring door te lezen. In die verklaring beschrijven Wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen Wij u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze Privacyverklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen Wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Meer details

Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw Persoonsgegevens en Wij houden ons daarbij tenminste aan de volgende beginselen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie:

Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten opzichte van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

Doelbinding:

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de Verwerking opgeschreven. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Dataminimalisatie:

Bij een Verwerking van Persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.

Noodzakelijkheid en evenredigheid:

Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op de minst ingrijpende wijze en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.

Juistheid:

Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Persoonsgegevens juist en actueel zijn.

Integriteit en vertrouwelijkheid:

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen.

Opslagbeperking:

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de Verwerking. i45 neemt in ieder geval de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Gehanteerde begrippen

De begrippen uit deze Privacyverklaring zijn (groten)deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de AVG. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’ en zie tevens artikel 4 van de AVG.

Meer details

• AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

• Privacyverklaring: deze verklaring waarin staat beschreven wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten.

• Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (de Betrokkene).

• Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

• Verwerking: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, samenbrengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van Persoonsgegevens.

• Verwerkingsverantwoordelijke: de (operationele) directie van i45, ofwel de persoon of entiteit die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

• Verwerker: persoon of entiteit die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

• Bijzonder(e) Persoonsgegeven(s): Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de Betrokkene. Denk aan gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt en verwerking van Gegevens over gezondheid. Verwerking is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt.

• Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid, zoals ziekte, handicap, ziekterisico, medische voorgeschiedenis, klinische behandeling, patiëntennummer, uitslagen onderzoeken, fysiologische of biomedische staat van de Betrokkene, ook uit verleden/toekomst.

• Gebruiker an Persoonsgegevens: degene die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken. Het gaat tevens om personen die op andere wijze in een hiërarchische verhouding tot Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker staan. Denk aan werknemers van i45 maar bijvoorbeeld ook aan bij i45 gedetacheerde krachten of ZZP’ers die werken op basis van instructies van i45.

• Opdrachtgever: degene of de organisatie die i45 opdracht heeft verstrekt tot het inzetten van de i45 dienstverlening met platform, vragenlijsten en coachingstrajecten om inzicht te geven in de eigen mentale en emotionele gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling ofwel duurzame inzetbaarheid van diens medewerkers.

• Derde: Ieder ander, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de Gebruiker van Persoonsgegevens.

• Toestemming an de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van Persoonsgegevens aanvaardt. Toestemming moet gericht zijn op een specifieke (categorie van) Verwerking(en).

Wie zijn Wij, hoe ziet onze aanpak eruit en hoe kunt u ons bereiken?

i45 is een e-coaching platform gericht op het ondersteunen en faciliteren van medewerkers in persoonlijke groei en mentale gezondheid. Wij hebben een unieke aanpak ontwikkeld waarbij profielsetting, matching, intake vragenlijsten, zelftesten, online begeleiding en zelfhulpprogramma’s onderdeel van zijn.

Meer details

Wij streven ernaar om onze cliënten (ofwel Betrokkenen) inzicht te geven in hun mentale en emotionele welzijn en deze te verbeteren met behulp van een gerichte aanpak.

Wij verstrekken nooit Persoonsgegevens (waaronder Bijzondere Persoonsgegevens) aan derden en/of Opdrachtgever. Bij een bedrijfsgerichte aanpak kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of afdelingsniveau te maken voor de werkgever. Hiervoor dienen ten minste 15 medewerkers te hebben deelgenomen.

Wij betrachten bij de Verwerking van Persoonsgegevens de grootste zorgvuldigheid aangezien misbruik van Persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan Betrokkenen, onze Opdrachtgevers en i45 zelf.

Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van de Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en aan de wijze waarop Persoonsgegevens worden verwerkt. Het op een juiste manier verwerken van Persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van de directie van i45.

Voor onze dienstverlening maken wij onder meer gebruik van een webapplicatie. De webapplicatie is het informatiesysteem ter ondersteuning van de registratie en begeleiding van onze cliënten. Het onderhoud en de opbouw van de software wordt uitgevoerd door SEOlab te Amsterdam. i45 heeft een verwerkingsovereenkomst met SEOlab waarin er afspraken zijn vastgelegd over hoe de gegevens worden verwerkt.

i45 is gevestigd te Helvoirt, ’t Hoog 5, 5268LL en staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76910865.

Deze Privacyverklaring betreft uitsluitend i45. Wij zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de Verwerkingen van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

U kunt ons bereiken door een bezoek te brengen aan bovenstaand adres en Wij zijn tevens bereikbaar via een e-mail naar privacy@i45.nl. Tevens hebben Wij een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt bij ons toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG zal een onafhankelijke positie innemen binnen i45. U kunt de FG bereiken via rob@i45.nl. Dit emailadres is al beschikbaar voor vragen. 

Welke Persoonsgegevens verzamelt i45 van u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens via onze Opdrachtgevers en via uzelf (de Betrokkenen). Betrokkenen zijn personen/medewerkers, die in dienst zijn van onze Opdrachtgevers of particulieren. Daarnaast kan een betrokkene in dienst bij i45 zijn of anderszins in een hiërarchische verhouding tot i45 staan.

Wij verzamelen verschillende categorieën Persoonsgegevens:

• Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)

• Gezondheidsgegevens (voorbeelden hiervan zijn mentaal en emotioneel welzijn, stress, veerkracht en de resultaten van de ontwikkeltools). De Verwerking van Gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens worden alleen door ons verzameld voor zover Betrokkenen daar uitdrukkelijke Toestemming voor hebben gegeven.

• Trajectinformatie. Gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld vanuit vragenlijsten, zelftesten en coachingsgesprekken en verwerkt in online rapportages.

• Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)

• Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Meer details

De hierboven omschreven categorieën van Persoonsgegevens ontvangen Wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

• Persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt op de webapplicatie van i45 en/of andere informatie die u invoert;

• Persoonsgegevens die verstrekt bij de intakevragenlijst voorafgaand aan een coach- of therapie traject die i45 biedt;

• Persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van de groeiassessment en ontwikkeltools voorafgaand aan een coach- of therapie traject die i45 biedt;

• Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een coach- of therapie traject die i45 biedt;

• Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, tevredenheidsonderzoek e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de Persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een Verstrekking van hun Persoonsgegevens aan i45.

Persoonsgegevens die Wij van derden ontvangen

Wij kunnen contactgegevens (naam, e-mailadres, afdeling) ontvangen van uw werkgever, zodat Wij u kunnen uitnodigen voor deelname aan de dienstverlening van i45, matchingvragenlijst, zelfhulpprogramma of vragenlijstonderzoek.

Voor welke doeleinden verwerken Wij uw Persoonsgegevens?

i45 verzamelt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die samenhangen met de uitvoering van onze dienstverlening:

• Het bevorderen van persoonlijke groei en de mentale gezondheid.

• Om de mogelijkheid te geven gebruik te maken van ons platform;

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens verder voor de uitvoering van de met u en/of de met onze Opdrachtgevers afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden en onderzoeksdoeleinden maken Wij zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van Persoonsgegevens.

Meer details

De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder in meer detail omschreven. Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

In het kader van een overeenkomst. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen uw Opdrachtgever en i45. Denk bijvoorbeeld aan een Overeenkomst voor het aanbieden van (online) coaching/therapie.

Administratie. Voor de uitvoering en controle van de administratie van i45 in brede zin.

Communicatie, marketing en personaliseringsdoeleinden. Voor de uitvoering van een klantenservice, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van i45.

Kwaliteits- en managementdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en het (doen) verzorgen van (interne) audits.

Onderzoeksdoeleinden. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren worden persoonsgegevens verwerkt voor onderzoeksdoeleinden. Onze onderzoeksdoeleinden zijn altijd verenigbaar met de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verkregen door i45.

i45 zorgt ervoor dat er zo min mogelijk Persoonsgegevens worden verwerkt en altijd op een veilige manier. i45 verstrekt mogelijk gegevens aan derde partijen voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Dit betekent dat deze gegevens nooit herleidbaar zijn tot een persoon. Het anonimiseren van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd door i45 zelf.

Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet- en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseren Wij de Verwerking(en) van uw Persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de Verwerking van uw Persoonsgegevens rechtvaardigen. Wij beroepen ons op vier van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw Persoonsgegevens geschieden namelijk op basis op basis van uw Toestemming en/of van een gerechtvaardigd belang van i45.

Meer details

Toestemming. Wij mogen met uw Toestemming uw Persoonsgegevens gebruiken voor een intakevragenlijst en voor coaching/therapie.

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor zover deze noodzakelijk zijn om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over onze gerechtvaardigde belangen.

Wat is het gerechtvaardigd belang van i45 bij de Verwerking van uw Persoonsgegevens?

De Verwerking van uw Persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen i45 en onze klanten, of voor de behartiging van onze eigen redelijke zakelijke belangen. Bijvoorbeeld om onze opdrachtgevers te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om onze belangen te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

Meer details

Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-outregeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van ons te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via privacy@i45.nl.

Aan wie verstrekken Wij uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring en (privacy)wetgeving. Voor de verstrekking kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Anderzijds kunnen wij ook met uw (uitdrukkelijke) Toestemming Persoonsgegevens verstrekken aan derden, bijvoorbeeld aan partijen die u een gerichte interventie kunnen aanbieden.

Meer details

Uw Persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers:

SEOlab. Voor onze dienstverlening maken wij onder meer gebruik van een webapplicatie. De webapplicatie is het informatiesysteem ter ondersteuning van de registratie en begeleiding van onze cliënten. Het onderhoud en de opbouw van de software wordt uitgevoerd door SEOlab te Amsterdam. i45 heeft een verwerkingsovereenkomst met SEOlab waarin er afspraken zijn vastgelegd over hoe de gegevens worden verwerkt. In deze relatie is SEOlab Verwerker van ons.

Overig. Iedere derde partij waarvoor Wij uw Toestemming hebben ontvangen om uw Persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan i45 nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw Persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER” ). De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Alle EER-landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de AVG, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de Verwerking van Persoonsgegevens te verzekeren.

Wie heeft er binnen i45 toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het kwaliteitssysteem van i45 is aangegeven wie op grond van het vastgestelde autorisatieschema toegang heeft tot de registratiesystemen en hoe de autorisaties worden toegekend en beheerd.

Meer details

Toegang tot de gegevens hebben alleen die medewerkers en professionals die in hun functie en taken, direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de contractueel overeengekomen dienstverlening van i45. Medewerkers en professionals hebben slechts toegang tot die delen van de gegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken.

Individuele resultaten worden nooit met de werkgever gedeeld (bijv. leidinggevende, HR-Manager, casemanager, etc.). In de rapportages die de werkgever ontvangt staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep waarover gerapporteerd wordt moet minimaal uit vijftien respondenten bestaan, zodat de resultaten niet zijn te herleiden tot een persoon.

Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Uw Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat i45 uw Persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Meer details

Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt, zullen uw Persoonsgegevens worden verwijderd of de identificerende kenmerken worden verwijderd. Wij hebben in een ons bewaartermijnenbeleid per soort persoonsgegeven de (uiterlijke) bewaartermijn bepaald en Wij streven ernaar om dit beleid consequent uit te voeren. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht die de door ons geformuleerde (uiterlijke) bewaartermijn overstijgt, dan gaat de wettelijke bewaarplicht voor.

In het hiernavolgende lichten Wij kort de meest relevante bewaartermijnen toe.

In onze dienstverlening maken wij onderscheid tussen e-coaching uitgevoerd door een BIG-geregistreerde psycholoog en e-coaching uitgevoerd door een coach.

• Persoonsgegevens die vallen onder de geneeskundige behandelovereenkomst in de zin van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst worden 20 jaar bewaard. Dit zijn bijvoorbeeld Persoonsgegevens die verzameld zijn tijdens een e-coachingstraject door een BIG geregistreerde psycholoog.

• Persoonsgegevens die niet onder de wettelijke voorschriften vallen worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en zullen 2 jaar bewaard worden. Dit zijn bijvoorbeeld Persoonsgegevens die verzameld zijn tijdens een e-coachingstraject door een coach.

Hoe kunt u uw Persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw Persoonsgegevens door ons in te zien, te verbeteren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij ons uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht op overdracht van uw Persoonsgegevens (dataportabiliteit) en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Daarnaast leest u over de termijnen, kosten en overige relevante informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten. Houd u er rekening mee dat Wij aanvullende informatie kunnen opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Meer details

Termijn

Wij reageren normaal gesproken binnen één kalendermaand op uw verzoek tot uitoefening van uw recht(en). Indien Wij deze termijn van één kalendermaand niet halen, zullen Wij binnen dezelfde maand de reden van vertraging aan u melden. Houd u er rekening mee dat i45 aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren. Wij mogen onze reactietermijn met twee kalendermaanden verlengen, mits Wij dit kunnen onderbouwen op grond van complexiteit van uw verzoek(en) en / of het aantal verzoeken van u.

Kosten

In beginsel verstrekken Wij kosteloos de opgevraagde informatie en reageren Wij kosteloos op de uitoefening van uw recht(en). Aan vervolgverzoeken kunnen in enkele gevallen administratieve kosten verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u meerdere kopieën van dezelfde informatie verzoekt.

Weigering medewerking aan uw verzoek

Wij weigeren enkel een verzoek bij hoge uitzondering: indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Een verzoek is kennelijk ongegrond indien niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor een verzoek, of wanneer u buiten het recht van de AVG informatie opvraagt. Denk aan een inzageverzoek in Persoonsgegevens van een ander. Een verzoek is buitensporig als een zeer disproportionele last op ons wordt gelegd, bijvoorbeeld bij wekelijks opvragen van uw dossiers. Wij hebben de bewijslast om aan te tonen dat er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Uw recht op inzage, correctie en / of het wissen van Persoonsgegevens

Indien u een eigen account bij ons heeft via de webapplicatie van i45 of een klantspecifiek portaal, dan heeft u inzage in een deel van de over u geregistreerde Persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens rectificeren of wissen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens en personalia.

Als u inzage wenst in de over u verwerkte Persoonsgegevens en/of gegevens wilt verbeteren of wissen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen via privacy@i45.nl.

Wij corrigeren of wissen uw Persoonsgegevens indien uw Persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de Verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel op andere wijze in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. Het recht om Persoonsgegevens te (laten) wissen is geen absoluut recht. Per geval wegen Wij het verzoek om gegevens te wissen af tegen andere (grond)rechten en belangen.

Wij zullen Derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt op de hoogte brengen van een aanpassing, het wissen van Persoonsgegevens of beperking. Wij hoeven deze partijen niet op de hoogte te stellen wanneer dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning (qua kosten en tijd) zou vergen. U mag bij ons een opgave verzoeken van degene(n) aan wie Wij deze mededeling hebben gedaan.

Uw recht op beperking van de Verwerking, het recht op overdracht van Persoonsgegevens

Voor de uitoefening van uw recht op beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens en het recht op overdracht van uw Persoonsgegevens, kunt u eveneens uw verzoek richten aan privacy@i45.nl.

Het recht op beperking van Verwerking van uw Persoonsgegevens kan worden uitgelegd als het markeren van opgeslagen Persoonsgegevens met als doel de Verwerking ervan in de toekomst te beperken. Kort gezegd, de Verwerking van Persoonsgegevens wordt tijdelijk bevroren totdat een bezwaar of geschil is opgelost.

Wij zullen gedurende de beperking deze Persoonsgegevens alleen verwerken…:

• …met uw Toestemming;

• …voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

• …ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft u het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons heeft verstrekt, om vervolgens de Persoonsgegevens over te dragen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke (anders dan i45). Dit recht geldt alleen wanneer de Verwerking is gegrond op uw (al dan niet uitdrukkelijke) Toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Uw recht op bezwaar

Ook voor de uitoefening van uw recht op bezwaar, kunt u terecht bij privacy@i45.nl.

U kunt uw recht op bezwaar in drie gevallen inroepen:

• Allereerst mag u bezwaar aantekenen tegen Verwerking bij ons in verband met uw persoonlijke omstandigheden. De Verwerking moet dan wel zijn gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons of van een Derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Wij zullen de Verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de Verwerking te laten staken.

• Ten tweede kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Aan een dergelijk verzoek zullen Wij altijd gehoor geven.

• Ten derde kan u bezwaar maken tegen de Verwerking van uw gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Aan een dergelijk bezwaar zullen Wij altijd gehoor geven.

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u deze Toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw Toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van Toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst Toestemming heeft gegeven. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’.

Meer details

U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via privacy@i45.nl of via de post.

Kunt u een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens door i45. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat i45 niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw Persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie. Stuur dan u klacht naar klachten@i45.nl. Daarnaast kunt u ook direct een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik voor meer gedetailleerde informatie op ‘meer details’

Meer details

Indien i45 weigert tegemoet te komen aan een verzoek van Betrokkene, dan informeert i45 Betrokkene over de redenen daarvan. Mocht de Betrokkene zich niet bij deze redenen kunnen neerleggen, dan staat het hem of haar vrij om een klacht in te dienen. In dat geval geldt onderstaande verloop:

• Betrokkene kan zich opnieuw wenden tot i45;

• i45 registreert in dat geval een klacht;

• Klachten worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand afgehandeld;

• i45 is bij een (privacy gerelateerde) klacht verplicht om de FG om advies te vragen;

• Indien de klacht niet naar tevredenheid van Betrokkene kan worden opgelost door i45, dan kan Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

• Betrokkene heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar verzoek bij de rechter af te dwingen.

U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bent u verplicht Persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen Persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor i45 is uw verstrekking van Persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren.

Meer details

Wanneer de verstrekking van uw Persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen Wij u daarop attenderen Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen Wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren.

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 19-11-2020.